Ekk Thee Sanam (Official Trailer)

Producers : D.R.K & C.R.Parthasarthi
Executive Producers : Vipra Gupta & Rajender Thakur
Music : Divinity Band & Ashish Keskar
Lyrics : Sarang Ghonge, Ashish Keskar & Monish Kaushal
A film by Monish Kausha


Back to Top